Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryn internetowych www.baristacaffe.pl, działających pod adresem internetowym www.baristacaffe.pl (dalej „Serwis”), udostępnianych przez Barista Caffe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) Barista Caffe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671338, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, posiadająca: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sarmacka 19/12, 02-972 Warszawa, NIP: 9512433907, REGON: 366922084, kapitał zakładowy w wysokości 10.000,00 (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: Barista Caffe), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Barista Caffe zbiera wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Barista Caffe pytania, marketingu usług własnych, przekazania informacji na temat swojej ofert. 

W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi Barista Caffe gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

1)     nazwisko i imię,

2)     adres e-mail,

3)     adres zamieszkania,

4)     adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

5)     numer telefonu.

Użytkownik może korzystać z udostępnianej przez Barista Caffe usługi Newslettera. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji, dostępny na stronach Serwisu, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz komunikację drogą elektroniczną. W przypadku woli rezygnacji z usługi Newslettera, Użytkownik powinien kliknąć w odpowiedni link dostępny w wiadomościach przesyłanych w ramach Newslettera. 

W przypadkach wymaganych przepisami Ustawy, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika. 

Podstawą przetwarzania przez Barista Caffe danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Barista Caffe informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Barista Caffe (art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Barista Caffe informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy za prawnie usprawiedliwiony interes uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzana danych jest zgoda Użytkownika (art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika 

nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami z rękojmi czy gwarancji (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Ustawy wobec podmiotów świadczących na rzecz Barista Caffe usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

Barista Caffe powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Barista Caffe usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Ustawą. W przypadku kiedy dla realizacji usługi konieczne jest dokonanie dostawy realizowanej przez przewoźnika zewnętrznego (np. przez pocztę lub kuriera), Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika. 

Prawa i obowiązki Użytkownika 

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Barista Caffe umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Ustawy. 

Barista Caffe może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.  

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Barista Caffe również do celów: 

statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników, 

prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki. 

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych Barista Caffe.

Inne dane

W niektórych przypadkach Barista Caffe gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, nazwa domeny, web beacony) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. 

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przez pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabepziecza zbiory danych przez dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane poprzez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt 

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Barista Caffe w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Barista Caffe wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych.

Adres, pod którym można się skontaktować z Barista Caffe: kontakt@baristacaffe.pl

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Barista Caffe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.baristacaffe.pl. 

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Biurem GIODO możliwy jest pod następującymi numerami kontaktowymi: tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01; email: kancelaria@giodo.gov.pl